Regulamin aplikacji mobilnej Akuku Mamo

Dzień dobry!

Bardzo się cieszymy, że korzystasz z naszej aplikacji Akuku Mamo. Dzięki niej będziesz mogła znaleźć w Twojej okolicy inne mamy z dziećmi w podobnym wieku. Brzmi fajnie, prawda?

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek dane rejestrowe administratora aplikacji: M. Tereszczuk-Brach, M. Mroczek Sp. j., ul. Augusta Cieszkowskiego 4/5, 01-636 Warszawa, NIP: 5252739701, REGON: 36949041000000, KRS: 0000718657.

Poniżej znajdziesz regulamin aplikacji, w którym zostały zawarte informacje m.in. o zasadach świadczenia usług drogą elektroniczną i korzystania z aplikacji, odpowiedzialności administratora, ochronie danych osobowych, procedurze reklamacyjnej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących aplikacji, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres:

akuku@akukumamo.pl

Pozdrawiamy

zespół aplikacji Akuku Mamo.

§1.  Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 • Administrator – M. Tereszczuk-Brach, M. Mroczek Sp. j., ul. Augusta Cieszkowskiego 4/5, 01-636 Warszawa, NIP: 5252739701, REGON: 36949041000000, KRS: 0000718657
 • Aplikacja – aplikacja mobilna Akuku Mamo,
 • Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem: akukumamo.pl
 • Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem: akukumamo.pl
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Aplikacji.

§2.  Postanowienia wstępne

 1. Administrator jest twórcą Aplikacji, którą udostępnia Użytkownikom, a w związku z tym świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest posiadanie systemu Android w wersji co najmniej 6.0 lub iOS w wersji co najmniej IOS 10. Aplikacja dostępna jest do pobrania w Google Play oraz AppStore.
 3. Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne, za wyjątkiem funkcji wyraźnie opisanych w Aplikacji jako płatne. Ponadto, Administrator może podjąć decyzję o wprowadzeniu odpłatności za korzystanie z Aplikacji lub dodatkowych odpłatnych funkcji. W takiej sytuacji, Użytkownikowi będzie przysługiwać prawo do usunięcia konta użytkownika bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 4. Użytkownik ponosi koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, uruchomienia i korzystania z Aplikacji.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Aplikacji była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Użytkownika, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, słabe hasło do konta użytkownika, nienależyte zabezpieczenie danych dostępowych do konta przez Użytkownika.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres: akuku@akukumamo.pl
 7. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Aplikacji.
 8. Administrator jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Aplikacją na osobę trzecią bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkowników.
 9. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Aplikacji, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Aplikacji.

§3.  Konto użytkownika

 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu konta użytkownika.
 2. Rejestracja konta użytkownika polega na wypełnieniu i przesłaniu z poziomu Aplikacji formularza rejestracyjnego.
 3. W toku rejestracji, Użytkownik podaje swój adres e-mail oraz definiuje hasło do konta użytkownika. Z wykorzystaniem tych danych Użytkownik loguje się do konta. Zmiana hasła możliwa jest w każdej chwili z poziomu ustawień konta.
 4. Rejestracja konta użytkownika możliwa jest również z wykorzystaniem integracji z kontem w serwisie Facebook. W takiej sytuacji, Użytkownikowi zostanie zaprezentowana strona autoryzacyjna, pozwalająca Aplikacji na automatyczne pobrania z konta w serwisie Facebook danych niezbędnych do założenia konta użytkownika w Aplikacji. W takiej sytuacji, logowanie do konta użytkownika również odbywa się poprzez integrację z kontem w serwisie Facebook.
 5. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przy przechowywaniu danych dostępowych do swojego konta użytkownika, tak by nie uzyskały do nich dostępu osoby nieupoważnione.
 6. Użytkownik nie powinien umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego konta użytkownika. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta odpowiedzialny jest Użytkownik, który powinien niezwłocznie poinformować Administratora o bezprawnym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.
 7. W ramach swojego konta, Użytkownik może wprowadzić takie dane jak imię, data urodzenia, zdjęcie, imiona i daty urodzenia swoich dzieci.
 8. Publiczny profil Użytkownika widoczny w Aplikacji dla wszystkich pozostałych Użytkowników Aplikacji obejmuje następujące dane: imię, zdjęcie, wiek określony na podstawie podanej daty urodzenia oraz orientacyjną odległość aktualnego położenia w stosunku do innego Użytkownika. Wprowadzając takie dane w ramach konta, Użytkownik wyraża zgodę na ich rozpowszechnianie w ramach Aplikacji. Zgoda dotyczy również rozpowszechniania wizerunku utrwalonego na zdjęciu.
 9. Aplikacja korzysta z funkcji geolokalizacji. Użytkownik podejmuje decyzję, czy wyraża zgodę na lokalizację jego urządzenia, czy też takiej zgody nie wyraża. Zgoda jest dobrowolna, ale brak wyrażenia takiej zgody powoduje niemożliwość korzystania z funkcji Aplikacji opartych o geolokalizację. Zgoda na geolokalizację może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.
 10. Adres e-mail przypisany do konta użytkownika może być wykorzystywany w celu informowania Użytkownika o nowościach związanych z Aplikacją. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu jego adresu e-mail.
 11. W ramach konta użytkownika funkcjonują powiadomienia typu push. Użytkownik może zarządzać tymi powiadomieniami z poziomu ustawień swojego urządzenia, nie pozwalając na wyświetlanie mu powiadomień typu push.
 12. Administrator może w każdej chwili zablokować lub usunąć konto Użytkownika, który korzysta z Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami. Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony na adres e-mail przypisany do konta użytkownika.
 13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto użytkownika, wysyłając taką prośbę na adres mailowy: akuku@akukumamo.pl.
 14. Użytkownik może w każdej chwili również odinstalować Aplikację ze swojego urządzenia. Odinstalowanie Aplikacji nie prowadzi jednak do usunięcia konta użytkownika.
 15. Usunięcie konta wiąże się z trwałym usunięciem wszelkich danych i informacji zgromadzonych przez Użytkownika w ramach konta. Odzyskanie tych danych nie będzie możliwe.

 

§4.  Funkcje Aplikacji

 1. Aplikacja ma na celu umożliwienie młodym matkom nawiązywanie kontaktu.
 2. Podstawową funkcją Aplikacji jest prezentowanie każdemu Użytkownikowi profili innych Użytkowników według filtrów zdefiniowanych przez Użytkownika, takich jak wiek oraz lokalizacja.
 3. Aplikacja lokalizuje aktualne położenie Użytkowników i na tej podstawie każdemu Użytkownikowi wyświetla propozycje profili innych Użytkowników w określonym przedziale wiekowym i w określonym przedziale odległości od aktualnego położenia.
 4. Użytkownicy mogą nawiązywać ze sobą kontakt poprzez mechanizm prywatnych wiadomości. Takie wiadomości widoczne są tylko dla tych Użytkowników, którzy prowadzą ze sobą rozmowę.
 5. Użytkownicy mogą również publikować i przeglądać treści na forum dostępnym dla wszystkich Użytkowników Aplikacji.
 6. W ramach Aplikacji funkcjonuje publicznie dostępna przestrzeń Marketplace, w ramach której Użytkownicy mogą publikować ogłoszenia związane ze sprzedażą, zakupem lub wymianą, według swego wyboru, nowych bądź używanych produktów. Szczegóły w tym zakresie opisane zostały w § 5 Regulaminu.
 7. Aplikacja jest rozwijana w trybie ciągłym, co oznacza, że poszczególne funkcje Aplikacji mogą być modyfikowane, aktualizowane, rozwijane.
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z funkcjami Aplikacji, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem: akuku@akukumamo.pl.

5.  §Marketplace

 1. Marketplace to przestrzeń dostępna publicznie w Aplikacji, w ramach której Użytkownicy mogą publikować i przeglądać ogłoszenia związane ze sprzedażą, zakupem lub wymianą nowych bądź używanych produktów zakupionych uprzednio dla siebie bądź dla swoich dzieci, takich jak ubrania, zabawki, akcesoria, gadżety, meble itp.
 2. Każdy Użytkownik może nieodpłatnie publikować i przeglądać ogłoszenia.
 3. Publikacja ogłoszenia odbywa się bezpośrednio z poziomu Aplikacji poprzez wypełnienie i przesłanie dedykowanego formularza. W formularzu należy podać dane i informacje niezbędne do publikacji ogłoszenia.
 4. Zakazane jest publikowanie ogłoszeń zawierających treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści dyskryminacyjne, obelżywe, pornograficzne, nawołujące do agresji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub inne prawa osób trzecich.
 5. Zakazane jest publikowanie ogłoszeń dotyczących produktów innych niż wskazane w ust. 1 powyżej.
 6. Zakazane jest publikowanie ogłoszeń dotyczących produktów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których opublikowanie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
 7. Zakazane jest publikowanie ogłoszeń przez Użytkowników, którzy sprzedażą produktów zajmują zawodowo lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 8. Zakazane jest wykorzystywanie systemu ogłoszeń prywatnych do prowadzenia działań reklamowych, wizerunkowych, promocyjnych lub innych działań o podobnym charakterze, które mają wspierać prowadzoną działalność gospodarczą lub zawodową.
 9. Zakazane jest zamieszczanie w ogłoszeniach linków do serwisów zewnętrznych.
 10. Treść ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym, odpowiadać właściwościom i przeznaczeniu produktu, nie wprowadzać w błąd.
 11. Ogłoszenie może być opublikowane wyłącznie w języku polskim.
 12. Ten sam produkt może być w tym samym czasie przedmiotem wyłącznie jednego ogłoszenia.
 13. Administrator zachowuje prawo do moderacji i usuwania ogłoszeń niespełniających kryteriów, o których mowa powyżej. Administrator uprawniony jest również do trwałego zablokowania Użytkownikowi możliwości publikowania ogłoszeń, jeżeli uporczywie narusza postanowienia dotyczące niedozwolonych ogłoszeń.
 14. Publikując ogłoszenie, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do publikacji treści wchodzących w skład ogłoszenia w Aplikacji oraz udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, przenoszalnej licencji na rozpowszechnianie ogłoszenia w ramach Aplikacji.
 15. Użytkownik może w każdej chwili usunąć opublikowane ogłoszenie.
 16. Ogłoszenie będzie widoczne na liście ogłoszeń. Administrator zachowuje prawo do dowolnego porządkowania i sortowania ogłoszeń na liście, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik ma możliwość wyróżnienia ogłoszenia, tj. prezentacji ogłoszenia na liście wyróżnionych ogłoszeń przez określony czas, za dodatkową opłatą. Szczegóły związane z wyróżnianiem ogłoszeń opisane są w Aplikacji.
 17. Rola Administratora sprowadza się do opublikowania i utrzymywania ogłoszenia w Aplikacji. Administrator w żaden sposób nie pośredniczy w transakcji dokonywanej pomiędzy Użytkownikami, w szczególności nie jest stroną umów zawieranych w wyniku zapoznania się z ogłoszeniem.
 18. W ramach przestrzeni Marketplace, Administrator może publikować reklamy produktów lub usług. Jeżeli Użytkownik zainteresowany jest publikacją reklamy, proszony jest o indywidualny kontakt z Administratorem w celu ustalenia szczegółów emisji, w tym treści i formy reklamy. Administrator nie gwarantuje w żaden sposób emisji reklamy bez uprzedniego dojścia przez strony do porozumienia odnośnie warunków emisji. Reklamy są wyraźnie odróżnione w Aplikacji od ogłoszeń publikowanych przez Użytkowników zgodnie z zasadami opisanymi w ramach niniejszego paragrafu.

§6.  Płatności

 1. Część funkcji Aplikacji może być odpłatnych. Niektóre z funkcji mogą wymagać płatności przelewem na rachunek bankowy Administratora po uprzednim uzgodnieniu warunków z Administratorem, a niektóre funkcjonować w oparciu o automatyczne mechanizmy płatności obsługiwane przez operatorów sklepu Google Play lub AppStore (w zależności od urządzenia posiadanego przez Użytkownika).
 2. W przypadku płatności realizowanych przez Google Play lub AppStore zasady fakturowania wynikają z regulaminów operatorów.
 3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Administratora, Użytkownik chcący otrzymać fakturę powinien poinformować o tym fakcie Administratora. Faktura zostanie doręczona Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.

§7.  Działania niedopuszczalne

 1. Zabronione jest korzystanie z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystanie z Aplikacji w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Aplikacji niezamówionej informacji handlowej lub innych treści o charakterze marketingowym, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  • dostarczanie lub zamieszczanie w Aplikacji treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących, wulgarnych, pornograficznych, namawiających do przemocy i nienawiści, naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w szczególności dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej,
  • korzystanie z Aplikacji w sposób uciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Administratora.
 2. Administrator zachowuje prawo do moderacji lub usuwania treści publikowanych przez Użytkowników na forum dostępnym w ramach Aplikacji.
 3. Administrator może w każdej chwili zablokować lub usunąć konto Użytkownika, który korzysta z Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami. Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony na adres e-mail przypisany do konta użytkownika.

§8.  Przerwy i problemy techniczne

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, by Aplikacja działała w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
 2. Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Aplikacji z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Administrator powiadomi Użytkownika w formie wiadomości e-mail.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że czasowe przerwy w działaniu Aplikacji mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Administratora.
 4. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Aplikacji, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Aplikacji Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Aplikacji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Aplikacji.

§9.  Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Aplikacji opisane zostały w Polityce Prywatności.

§10.  Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:

1) oznaczenie Użytkownika,

2) przedmiot reklamacji,

3) okoliczności uzasadniające reklamację,

4) żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.

 1. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. akuku@akukumamo.pl.
 2. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.

§11.  Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Aplikacji przysługują Administratorowi.
 2. Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie w całości lub w części Aplikacji stanowi naruszenie praw autorskich Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Dodając jakiekolwiek treści w ramach konta użytkownika, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na rozpowszechnianie tych treści w ramach Aplikacji. Licencja udzielana jest na czas korzystania z Aplikacji.

§12.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z korzystania z Aplikacji,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej: polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§13.  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 6 sierpnia 2019 roku.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy posiadający konto użytkownika zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo usunąć konto użytkownika bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 

 

Pobierz darmową aplikację:

 

The server encountered an error.

WIADOMOŚĆ WYSŁANA

Regulamin

Kontakt: akuku@akukumamo.pl

webdeveloper: Marek Demko

© 2018 Akuku Mamo

Pobierz darmową aplikację:

© 2019 Akuku Mamo