Regulamin aplikacji mobilnej Akuku Mamo

Dzień dobry!

Bardzo się cieszymy, że korzystasz
z naszej aplikacji Akuku Mamo. Dzięki niej  będziesz mogła znaleźć w Twojej okolicy inne mamy z dziećmi w podobnym wieku. Brzmi fajnie, prawda?

 

Tylem słowem wstępu, teraz czas
na formalności. Na początek dane rejestrowe administratora aplikacji:
M. Tereszczuk-Brach, M. Mroczek Sp. j.,
ul. Augusta Cieszkowskiego 4/5, 01-636 Warszawa, NIP: 5252739701, REGON: 36949041000000, KRS: 0000718657.

 

Poniżej znajdziesz regulamin aplikacji,
w którym zostały zawarte informacje
m.in. o zasadach świadczenia usług drogą elektroniczną i korzystania
z aplikacji, odpowiedzialności administratora, ochronie danych osobowych, procedurze reklamacyjnej.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących aplikacji,
w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres akuku@akukumamo.pl

 

Pozdrawiamy

zespół aplikacji Akuku Mamo

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Administrator – M. Tereszczuk-Brach,
M. Mroczek Sp. j., ul. Augusta Cieszkowskiego 4/5, 01-636 Warszawa, NIP: 5252739701, REGON: 36949041000000, KRS: 0000718657

2) Aplikacja – aplikacja mobilna Akuku,

3) Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem
https://akukumamo.pl,

4) Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem
https://akukumamo.pl,

5) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Aplikacji.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Administrator jest twórcą Aplikacji, którą udostępnia Użytkownikom,
  a w związku z tym świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną na zasadach opisanych
  w Regulaminie.
 2. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest posiadanie systemu Android
  w wersji co najmniej 6.0 lub iOS
  w wersji co najmniej IOS 10 . Aplikacja dostępna jest do pobrania w Google Play oraz AppStore.
 3. Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne, z tym zastrzeżeniem,
  że Administrator może podjąć decyzję o wprowadzeniu odpłatności lub dodatkowych odpłatnych funkcji. W takiej sytuacji, Użytkownikowi będzie przysługiwać prawo do usunięcie konta użytkownika bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 4. Użytkownik ponosi koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, uruchomienia
  i korzystania z Aplikacji.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych
  za pomocą Internetu w ramach korzystania z Aplikacji była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane
  z zachowaniem poufności, całości
  i kompletności przesyłanych danych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Użytkownika, takich jak
  np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, słabe hasło do konta użytkownika, nienależyte zabezpieczenie danych dostępowych do konta przez Użytkownika.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika, Administrator podejmuje środki techniczne
  i organizacyjne odpowiednie
  do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania
  i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  W razie jakichkolwiek wątpliwości
  w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem,
  wysyłając wiadomość na adres akuku@akukumamo.pl
 7. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Aplikacji.
 8. Administrator jest uprawniony
  do przeniesienia w całości lub
  w części wszelkich swoich praw
  i obowiązków związanych z Aplikacją na osobę trzecią bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkowników.
 9. Administrator jest uprawniony
  do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku
  z funkcjonowaniem Aplikacji,
  w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Aplikacji.

 

§ 3

Konto użytkownika

 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu konta użytkownika.
 2. Rejestracja konta użytkownika
  polega na wypełnieniu i przesłaniu
  z poziomu Aplikacji formularza rejestracyjnego.
 3. W toku rejestracji, Użytkownik podaje swój adres e-mail oraz definiuje hasło do konta użytkownika.
  Z wykorzystaniem tych danych Użytkownik loguje się do konta. Zmiana hasła możliwa jest w każdej chwili z poziomu ustawień konta.
 4. Rejestracja konta użytkownika możliwa jest również
  z wykorzystaniem integracji z kontem
  w serwisie Facebook. W takiej sytuacji, Użytkownikowi zostanie zaprezentowana strona autoryzacyjna, pozwalająca Aplikacji na automatyczne pobrania z konta
  w serwisie Facebook danych niezbędnych do założenia konta użytkownika w Aplikacji. W takiej sytuacji, logowanie do konta użytkownika również odbywa się poprzez integrację z kontem
  w serwisie Facebook.
 5. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przy przechowywaniu danych dostępowych do swojego konta użytkownika, tak by nie uzyskały do nich dostępu osoby nieupoważnione.
 6. Użytkownik nie powinien umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego konta użytkownika. Za poufność
  i bezpieczeństwa swojego konta odpowiedzialny jest Użytkownik, który powinien niezwłocznie poinformować Administratora
  o bezprawnym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.
 7. W ramach swojego konta, Użytkownik może wprowadzić takie dane jak imię, data urodzenia, zdjęcie, imiona i daty urodzenia swoich dzieci.
 8. Publiczny profil Użytkownika widoczny w Aplikacji dla wszystkich pozostałych Użytkowników Aplikacji obejmuje następujące dane: imię, zdjęcie, wiek określony na podstawie podanej daty urodzenia oraz orientacyjną odległość aktualnego położenia w stosunku do innego Użytkownika. Wprowadzając takie dane w ramach konta, Użytkownik wyraża zgodę na ich rozpowszechnianie w ramach Aplikacji. Zgoda dotyczy również rozpowszechniania wizerunku utrwalonego na zdjęciu.
 9. Aplikacja korzysta z funkcji geolokalizacji. Użytkownik podejmuje decyzję, czy wyraża zgodę na lokalizację jego urządzenia, czy też takiej zgody nie wyraża. Zgoda jest dobrowolna, ale brak wyrażenia takiej zgody powoduje niemożliwość korzystania z funkcji Aplikacji opartych o geolokalizację. Zgoda na geolokalizację może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.
 10. Adres e-mail przypisany do konta użytkownika może być wykorzystywany w celu informowania Użytkownika o nowościach związanych z Aplikacją. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu jego adresu e-mail.
 11. W ramach konta użytkownika funkcjonują powiadomienia typu push. Użytkownik może zarządzać tymi powiadomienia z poziomu ustawień swojego urządzenia,
  nie pozwalając na wyświetlanie
  mu powiadomień typu push.
 12. Administrator może w każdej chwili zablokować lub usunąć konto Użytkownika, który korzysta
  z Aplikacji w sposób sprzeczny
  z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami. Użytkownik zostanie
  o tym fakcie powiadomiony
  na adres e-mail przypisany do konta użytkownika.
 13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto użytkownika, wysyłając taką prośbę na adres mailowy: akuku@akukumamo.pl.
 14. Użytkownik może w każdej chwili również odinstalować Aplikację
  ze swojego urządzenia. Odinstalowanie Aplikacji nie prowadzi jednak do usunięcia
  konta użytkownika.
 15. Usunięcie konta wiąże się z trwałym usunięciem wszelkich danych
  i informacji zgromadzonych przez Użytkownika w ramach konta. Odzyskanie tych danych nie będzie możliwe.

 

§ 4

Funkcje Aplikacji

 1. Aplikacja ma na celu umożliwienie młodym matkom nawiązywanie kontaktu.
 2. Podstawową funkcją Aplikacji
  jest prezentowanie każdemu Użytkownikowi profili innych Użytkowników według filtrów zdefiniowanych przez Użytkownika takich jak wiek oraz lokalizacja.
 3. Aplikacja lokalizuje aktualne położenie Użytkowników i na tej podstawie każdemu Użytkownikowi wyświetla propozycje profili innych Użytkowników w określonym przedziale wiekowym i w określonym przedziale odległości od aktualnego położenia.
 4. Użytkownicy mogą nawiązywać ze sobą kontakt poprzez mechanizm prywatnych wiadomości. Takie wiadomości widoczne są tylko dla tych Użytkowników, którzy prowadzą ze sobą rozmowę.
 5. Użytkownicy mogą również publikować i przeglądać treści na forum dostępnym dla wszystkich Użytkowników Aplikacji.
 6. Aplikacja jest rozwijana w trybie ciągłym, co oznacza, że poszczególne funkcje Aplikacji mogą być modyfikowane, aktualizowane, rozwijane.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z funkcjami Aplikacji, Użytkownik może kontaktować się
  z Administratorem pod adresem akuku@akukumamo.pl.

 

§ 5

Działania niedopuszczalne

 1. Zabronione jest korzystanie
  z Aplikacji w sposób sprzeczny
  z Regulaminem, prawem
  lub dobrymi obyczajami,
  a w szczególności:
  1) korzystanie z Aplikacji
  w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności
  poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2) podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Aplikacji niezamówionej informacji handlowej lub innych treści o charakterze marketingowym, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich
  innych mających na celu wejście
  w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  3) dostarczanie lub zamieszczanie
  w Aplikacji treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  a w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących,
  wulgarnych, pornograficznych namawiających do przemocy
  i nienawiści, naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w szczególności dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej,
  4) korzystanie z Aplikacji w sposób uciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Administratora.
 2. Administrator zachowuje prawo
  do moderacji lub usuwania treści publikowanych przez Użytkowników na forum dostępnym w ramach Aplikacji.
 3. Administrator może w każdej chwili zablokować lub usunąć konto Użytkownika, który korzysta
  z Aplikacji w sposób sprzeczny
  z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami. Użytkownik zostanie
  o tym fakcie powiadomiony
  na adres e-mail przypisany do konta użytkownika.

 

§ 6

Przerwy i problemy techniczne

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, by Aplikacja działała
  w sposób nieprzerwany
  i niezakłócony.
 2. Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Aplikacji z przyczyn technicznych.
  O planowanej przerwie technicznej Administrator powiadomi Użytkownika w formie
  wiadomości e-mail.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że czasowe przerwy
  w działaniu Aplikacji mogą mieć również charakter nieplanowany,
  w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Administratora.
 4. Administrator podejmuje działania
  w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Aplikacji, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Aplikacji Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. Użytkownik powinien poinformować Administratora
  o wszelkich nieprawidłowościach
  lub przerwach w funkcjonowaniu Aplikacji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne
  w systemach teleinformatycznych,
  z których korzysta Użytkownik,
  a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Aplikacji.

 

§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. Szczegóły związane
  z przetwarzaniem danych osobowych w związku
  z funkcjonowaniem Aplikacji opisane zostały w Polityce Prywatności.

 

§ 8

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1) oznaczenie Użytkownika,
  2) przedmiot reklamacji,
  3) okoliczności uzasadniające reklamację,
  4) żądanie Użytkownika
  w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora,
  tj. akuku@akukumamo.pl
 4. Administrator rozpatrzy reklamację
  w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.

 

§ 9

Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa własności intelektualnej,
  w szczególności prawa autorskie
  do Aplikacji przysługują Administratorowi.
 2. Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie w całości lub w części Aplikacji stanowi naruszenie praw autorskich Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną
  lub karną.
 3. Dodając jakiekolwiek treści w ramach konta użytkownika, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji
  na rozpowszechnianie tych treści
  w ramach Aplikacji. Licencja udzielana jest na czas korzystania
  z Aplikacji.

 

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę
  na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  z wnioskiem o  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z korzystania z Aplikacji,
  2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji
  na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
  http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży
  lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia
  1 czerwca 2018 roku.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian
  w Regulaminie. Użytkownicy posiadający konto użytkownika zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo usunąć konto użytkownika bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Pobierz darmową aplikację:

 

The server encountered an error.

WIADOMOŚĆ WYSŁANA

Regulamin

Kontakt: akuku@akukumamo.pl

webdeveloper: Marek Demko

© 2018 Akuku Mamo

Pobierz darmową aplikację:

© 2019 Akuku Mamo